Skip to content

PLAÇA REDONA

La Plaça Redona de València constitueix un singular espai de gran valor històric i arquitectònic, no solament per les seues característiques econòmiques, físiques i compositives, sinó també per la seua condició d’enclavament urbà i per les circumstàncies que van acompanyar la seua lenta i, a vegades, problemàtica construcció.

Transcorreguts quasi 170 anys des que s’iniciara la seua execució, la Plaça Redona, continua sent hui un singular i solitari exemple d’espai urbà circular, uniforme, tancat i encaixat a la irregular trama del centre històric de la ciutat de València.

Aquestes són algunes de les raons que van justificar, a l’abril del 2000, la posada en marxa dels Estudis i projectes tendents a la rehabilitació integral de la Plaça Redona i dels edificis que la integren. Concloses les dues primeres fases (“Presa de dades, estudi sociològic, origen i evolució de la seua edificació i anàlisi de la informació” i “Avantprojecte”) es van redactar, entre 2003 i 2004, dues noves fases (“Projecte bàsic i d’execució de les actuacions a realitzar a les façanes exterior i interior” i “Projecte bàsic i d’execució de les actuacions a realitzar a les cobertes i a l’espai urbà”).

S’ha realitzat, com a anteriors casos, per encàrrec d’AUMSA (“Actuacions Urbanes de València”, Societat Anònima Municipal), i d’acord amb la Memòria Tècnica aprovada en el seu moment per l’Ajuntament de València.

L’objecte d’aquest nou projecte és triple:

  • Recuperar la coherència i tractament compositiu de la totalitat d’edificis que formen la façana interior de la Plaça Redona.
  • Recuperar el seu inicial i peculiar caràcter residencial.
  • Consolidar, renovar i millorar la seua específica personalitat comercial dins d’un espai viu i d’ús públic.

UBICACIÓ