Skip to content

HABITATGES

HABITATGES DISPONIBLES

El Consell d’Administració, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021, ha acordat aprovar la Normativa del registre de demandants i procediment d’adjudicació dels habitatges promoguts i gestionats per la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA), que regiran l’assignació d’aquests immobles a través de les diferents convocatòries públiques que realitze la societat.  És per això, que es tanquen les convocatòries realitzades en els mesos de gener i març de 2021, passant els habitatges pendents d’adjudicar a un nou lot la data d’oferiment del qual està prevista per a el mes vinent de desembre

Per a més informació pot contactar amb aquesta Societat mitjançant el correu electrònic: aumsa@aumsa.es o al telèfon 96 337 11 01.

Nota .- Les dades que apareixen en aquesta pàgina web tenen caràcter informatiu i poden estar subjectes a variació.

NORMATIVA

Normativa del Registre de Demandants i Procediment d’Adjudicació dels habitatges promoguts i gestionats per la Societat anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA). Aquesta normativa va ser aprovada pel Consell d’Administració el 25 d’octubre de 2021.

CONVOCATÒRIES OBERTES

Convocatòria Decembre 2021

ANUNCI OFERIMENT HABITATGES LOT NOVEMBRE 2021

Amb data de 16/03/2021, s’ha publicat en la pàgina web de AUMSA l’oferiment dels habitatges, que apareixen en el següent quadre, a les persones que figuren en el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció pública, en règim d’arrendament, seguint l’ordre de presentació de sol·licituds i que figuren identificades amb els números 1 al 741 tots dos inclusivament.

Les persones que tinguen assignats aquests números de registre, disposaran d’un  termini fins a les 14:00 hores del pròxim dia 13 de d’abril de 2021, per a comunicar, mitjançant correu electrònic, dirigit a l’adreça: viviendas@aumsa.es,  que: “estic interessat/a en els habitatges oferits i les meues preferències per núm.  d’ordre són les següents: C/ _______________________ (indicar emplaçament i núm. de la porta de la mateixa)”.

 

Les persones que hagen manifestat el seu interés per un habitatge seran requerides, mitjançant correu electrònic, per a aportar l’actualització de la documentació pertinent, a fi de comprovar que compleixen els requisits exigits per la normativa, aprovada pel Consell d’Administració de data 22 de juliol de 2013, per a l’adjudicació d’un habitatge en règim d’arrendament.

Revisada la documentació i comprovat el compliment dels esmentats requisits, i sempre seguint l’ordre del registre de sol·licitants, seran citats, mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, per a concertar visita a l’immoble indicat, amb la finalitat de procedir, si escau, a l’acceptació d’aquest.

Habitatges en arrendament:

Nova Convocatòria en Procés de Preparació

SOL·LICITUDS

Descàrrega de sol·licituds i relació de documentació a presentar acreditatius del compliment de requisits.

MODEL SOL·LICITUD D'ACCÉS Al REGISTRE DE DEMANDANTS I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES LLOGUER AUMSA

DESCARREGA EL PDF

Sol·licitud i Documentació de Canvi d'Habitatge en Lloguer Aumsa

DESCARREGA EL PDF

REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE

Descarrega el llistat del registre de sol·licitants d’habitatge.

Registre de sol·licitants d'habitatge

DESCARREGA EL PDF

PREUS

Renda d’habitatges protegits de règim general destinats a arrendament (RD 66/2009, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Autonòmic d’habitatge de la Comunitat Valenciana 2009-2012). El citat RD estableix que el percentatge a aplicar per a habitatges en règim d’arrendament a 10 anys és del 4,5% i per a 25 anys el 3,5%. Els habitatges del present concurs estan qualificades a 10 anys; no obstant això, AUMSA ha optat per aplicar el percentatge més baix, per la qual cosa el preu que resultaria seria el següent:

Preu Lloguer = 3,5 % x 1.819,20 € (mòdul VPO) x superfície útil.

Exemple: habitatge de 80 m2 de superfície útil
Renta anual= 3,5% x 1.819,20 € x 80,00
Renta anual = 5.093,76 €
Renta mensual = 5.093,76: 12 = 424,48 €

Renda d’habitatges protegits de règim general destinats a arrendament amb opció a compra (Pla d’habitatge 2005-2008, Decret 82/2008, de 6 de juny, del Consell). El citat Decret estableix als efectes de determinar la renda anual màxima, el percentatge a aplicar per a habitatges en règim general destinades a arrendament a 10 anys és del 5,5%. No obstant això, AUMSA ha optat per aplicar el percentatge més baix, per la qual cosa el preu que resultaria seria el següent:

Preu Lloguer = 3,5 % x 1.819,20 € (mòdul VPO) x superfície útil.

Exemple: habitatge de 80 m2 de superfície útil
Renta anual= 3,5% x 1.819,20 € x 80,00
Renta anual = 5.093,76 €
Renta mensual = 5.093,76: 12 = 424,48 €

El dret d’opció de compra podrà exercirse transcorreguts 10 anys des de la data de qualificació definitiva. 

Preu= 2 x (1.819,20 € + IPC) x superfície útil habitatge – 55% dels lloguers satisfets per l’inquilí.