Skip to content

Pla General d'Ordenació Urbana de València

Els documents que integren el vigent PGOU estan regulats a l’article 0.8 de les seues Normes Urbanístiques i són:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Instrument bàsic per a la interpretació del Pla en el seu conjunt. Recull així mateix les conclusions sobre la informació urbanística recollida, justificació del model territorial, així com informació sobre els criteris seguits per a la classificació del sòl, càlcul de l’aprofitament mitjà en Sòl Urbanitzable i estàndard i previsions per a l’execució del Pla en Sòl Urbà.

PLA DE CLASSIFICACIÓ DEL SÒL (Sèrie A – Escala 1/10.000):

Expressa el model de l’ordenació establida articulant els elements fonamentals que el caracteritzen: assignació de les superfícies a les diferents classes de sòl, amb assenyalament del Sistema General de Comunicacions (Plans A1) i el Sistema General d’Infraestructures Bàsiques i de Serveis (Plans A2).

PLA DE QUALIFICACIÓ DEL SÒL (Sèrie B – Escala 1/5.000):

Estableix les diferents Zones de Qualificació Urbanística, amb assignació dels usos globals, entenent els Sistemes Generals, com a Zones de Qualificació Urbanística en sí mateixos.

PLA D’ESTRUCTURA URBANA (Sèrie C – Escala 1/2.000):

En ell s’assenyalen les alineacions i altres paràmetres de l’edificació al Sòl Urbà, així com els Sistemes Generals i Locals, establint el règim d’edificació concret i detallat aplicable a aquesta classe de sòl. Igualment assenyala el nombre de plantes i la profunditat edificable (requerint per a la seua concreció la corresponent fixació de línies), en la major part d’aquest sòl. Es delimiten igualment les àrees de planejament de desenvolupament i les àrees de planejament assumit en règim transitori o definitiu.

PLA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS (Sèrie D – Escala 1/2.000):

En ells s’estableix el traçat indicatiu de la xarxa d’infraestructures de sanejament i subministraments, havent de ser concretades mitjançant els necessaris projectes d’urbanització.

NORMES URBANÍSTIQUES:

Constitueixen el cos regulador bàsic de l’ordenació urbanística proposada pel Pla per al municipi de València, així com les Ordenances Generals i Particulars de l’Edificació i els Usos.

ANNEXOS A LES NORMES URBANÍSTIQUES:

Constituïts per les Fitxes de Planejament de Desenvolupament en Sòl Urbà; de característiques dels diferents sectors tant en Sòl Urbanitzable com No Urbanitzable; dels Sistemes Generals i de les Unitats d’Actuació en Sòl Urbà. Estableixen la seua identificació, règim urbanístic, gestió, objectius del seu desenvolupament i característiques de la seua ordenació. Formen part del contingut de les Normes Urbanístiques.

CATÀLEG: 

Document complementari del Pla General que conté l’enumeració ordenada d’aquells béns que per les seues especials característiques són objecte d’específica protecció a fi de garantir el seu defensa i preservació física (Conjunts Rurals i Urbans, Edificis, Espècies Arbòries, Jardins i Àrees Arqueològiques). 

PROGRAMA D’ACTUACIONS: 

Expressa els objectius, directrius i estratègies per al desenvolupament del Pla General a curt, mitjà i llarg termini a fi d’aconseguir el model urbà proposat. 

ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER: 

Conté l’avaluació dels costos que comporta el compliment del programa, la justificació de la capacitat inversora de les administracions implicades, exposa l’escenari financer previsible en què s’ha de desembolicar l’Ajuntament en funció de les càrregues que li competeix sufragar i dona compte de la seua viabilitat econòmica. 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA: 

Posa de manifest les dades i estudis utilitzats en la formulació de les propostes, i tenen caràcter informatiu. Estan constituïts per la Memòria Informativa, Inventari d’Edificis, Conjunts i Elements Arquitectònics del Municipi, Anàlisi del Medi físic i Contaminació Ambiental, Localització d’Activitats Industrials, Inventari d’Equipaments en Sòl Urbà, Anàlisi de l’Activitat Econòmica de la Ciutat de València i la seua Àrea d’Influència Econòmica, etc.