Skip to content

FUNCIONS

Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. (anteriorment Cabanyal 2010) és la societat gestora que, tal com es recull a l’article 4 dels seus Estatuts Socials, té per objecte portar a terme totes l’actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la rehabilitació dels espais compresos al barri Cabanyal-Canyamelar, així com dur a terme totes aquelles intervencions que igualment contribuïsquen a la rehabilitació del Barri del Cabanyal-Canyamelar.

INFORMACIÓ

Com a part de l’atenció que ofereix aquesta Societat, dins dels objectius fonamentals de Regeneració i *rehabilitació dels barris Marítims de la ciutat de València, es va desenvolupar una Oficina de Rehabilitació amb les comeses fonamentals següents:

  • Informació sobre les determinacions urbanístiques del Pla Especial i del seu Catàleg.
  • Foment de la Rehabilitació del patrimoni immobiliari.
  • Tramitació i assignació de les ajudes públiques a la Rehabilitació d’immobles en col·laboració amb altres Organismes de l’Administració Pública.
    Assessorament tècnic, econòmic i jurídic.

PREINSCRIPCIÓ PER A LA SOL·LICITUD D’AJUDES ARRU. EL CABANYAL – CANYAMELAR

L’Ajuntament de València, va subscriure el 28 d’octubre de 2015, el “Acord de la comissió bilateral, relatiu a l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar de València”. Eren parts intervinents d’aquest Acord, el Ministeri de Foment, a través del Director General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl, la Generalitat, a través del Director General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana i el propi Ajuntament de València mitjançant el seu Alcalde.

Aquest Acord preveu, que dins de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Barri del Cabanyal-Canymelar, declarada amb data 23 d’octubre de 2015, per la Generalitat a l’efecte del previst a l’article 27.1.a) del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana 2013-2016, es duguen a terme la renovació de 50 habitatges, així com la rehabilitació de 250 habitatges.

El cost total del finançament previst en rehabilitació és de 6.225.000 de € i de les obres d’edificació de 4.500.000 €.

Conforme al propi acord de finançament de les actuacions;

  • El Ministeri de Foment aportarà la quantitat de 4.392.750 €, representant aquest import un percentatge estimat del 34,33% del cost total de tals actuacions.
  • La Comunitat Valenciana aportarà la quantitat d’1.245.000 €, la qual cosa representa un percentatge total estimat de 9,73% del cost total de les actuacions.
  • L’Ajuntament de València aportarà la quantitat de 2.516.250 € representant aquest import un percentatge estimat del 19,67% del cost total de les actuacions.
  • Els particulars aportaran la quantitat de 4.641.000 € el que representa un percentatge total estimat del 36,27%.