A causa de problemes tècnics i informàtics en el portal de transparència des del dia 03/03/2023 no és possible actualitzar el mateix. Mentre no es resolga la indicada incidència, els documents es publicaran en aquest apartat de la pàgina web de AUMSA, amb caràcter temporal

17.- Dades estadístiques: percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats.

Estadístiques Procediments Contractació 2022 Estadístiques Procediments Contractació 2022 – Publicat en 18-07-2023 09:10 – Veure certificat de publicació

18.- Contractes: objecte, durada import de licitació i adjudicació, numere de licitadors, indentitat de l’adjudicatari, modificacions del contracte, pròrrogues, revisions de preu, desistiments, renúncies i resolucions de contractes.
19.- Perfil de contractant
20.- Encomanes de gestió signades (objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques)
21.- Contractes menors: objecte, pressupost, import d’adjudicació, identitat de l’adjudicatari, decisions de desistiment i renúncia. La seua publicació es realitzarà amb la periodicitat més breu possible i, en tot cas, trimestralment

Contractes Menors Primer Trimestre 2023 –  Contractes Menors Primer Trimestre 2023 – Publicat en 07-06-2023 17:25 – Veure certificat de publicació

Contractes Menors Tercer Trimestre 2022 – Rectificatiu Contractes Menors Tercer Trimestre 2022 – Rectificatiu – Publicat en 04-07-2023 11:16 – Veure certificat de publicació

Contractes Menors Segon Trimestre 2022 – Rectificatiu Contractes Menors Segon Trimestre 2022 – Rectificatiu – Publicat en 04-07-2023 11:14 – Veure certificat de publicació

Contractes Menors Primer Trimestre 2022 – Rectificatiu Contractes Menors Primer Trimestre 2022 – Rectificatiu – Publicat en 04-07-2023 11:11 – Veure certificat de publicació

22.- Actes de les Taules de contractació
23.- Convenis subscrits (parts signatàries, objecte, termini de durada, modificacions realitzades, subjectes obligats, obligacions econòmiques convingudes)

Convenis subscrits durant l’any 2022 – Publicat en 28-06-2023 09:26 Veure certificat de publicació

24.- Subvencions i ajudes públiques rebudes (import, objecte i beneficiaris)

24.1.- Subvencions Rebudes

Subvencions rebudes durant 2022 – Publicat en 07-06-2023 17:26 – Veure certificat de publicació

24.2.- Subvencions Concedides

Subvencions concedides durant 2022  – Publicat el 20-07-2023 11:26 – Veure certificat de publicació

26.- Campanyes institucionals de publicitat

Relació contractes de publicitat adjudicats durant 2022 sense IVA Relació contractes de publicitat adjudicats durant 2022 sense IVA – Publicat el 18-07-2023 09:26 – Veure certificat de publicació

27.- Licitacions en curs