A causa de problemes tècnics i informàtics en el portal de transparència des del dia 03/03/2023 no és possible actualitzar el mateix. Mentre no es resolga la indicada incidència, els documents es publicaran en aquest apartat de la pàgina web de AUMSA, amb caràcter temporal

C - INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS

17.- Dades estadístiques: percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats.

Estadístiques Procediments Contractació 2022 Estadístiques Procediments Contractació 2022 – Publicat en 18-07-2023 09:10 – Veure certificat de publicació

18.- Contractes: objecte, durada import de licitació i adjudicació, numere de licitadors, indentitat de l’adjudicatari, modificacions del contracte, pròrrogues, revisions de preu, desistiments, renúncies i resolucions de contractes.
19.- Perfil de contractant
20.- Encomanes de gestió signades (objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques)

Acord JGL 31-05-2019 Aprovació Memòria Justificativa PGOU – Publicat en 16-02-2024 13:53 Veure certificat de publicació

Encomana Desenvolupament Unitat Actuació PIN entorn piscines – Publicat en 16-02-2024 13:38 Veure certificat de publicació

21.- Contractes menors: objecte, pressupost, import d’adjudicació, identitat de l’adjudicatari, decisions de desistiment i renúncia. La seua publicació es realitzarà amb la periodicitat més breu possible i, en tot cas, trimestralment

Contractes Menors Tercer Trimestre 2023 Contractes Menors Tercer Trimestre 2023 – Publicat en 10-04-2024 12:49 – Veure certificat de publicació

Contractes Menors Segon Trimestre 2023 Contratos Menors Segon Trimestre 2023 – Publicat en 10-04-2024 12:47 – Veure certificat de publicació

Contractes Menors Primer Trimestre 2023 Rectificatiu Contractes Menors Primer Trimestre 2023 Rectificatiu – Publicat en 10-04-2024 12:43 – Veure certificat de publicació

Contractes Menors Primer Trimestre 2023 –  Contractes Menors Primer Trimestre 2023 – Publicat en 07-06-2023 17:25 – Veure certificat de publicació

Contractes Menors Tercer Trimestre 2022 – Rectificatiu Contractes Menors Tercer Trimestre 2022 – Rectificatiu – Publicat en 04-07-2023 11:16 – Veure certificat de publicació

Contractes Menors Segon Trimestre 2022 – Rectificatiu Contractes Menors Segon Trimestre 2022 – Rectificatiu – Publicat en 04-07-2023 11:14 – Veure certificat de publicació

Contractes Menors Primer Trimestre 2022 – Rectificatiu Contractes Menors Primer Trimestre 2022 – Rectificatiu – Publicat en 04-07-2023 11:11 – Veure certificat de publicació

22.- Actes de les Taules de contractació
23.- Convenis subscrits (parts signatàries, objecte, termini de durada, modificacions realitzades, subjectes obligats, obligacions econòmiques convingudes)

Convenis subscrits durant l’any 2023 – Publicat en 12-04-2023 14:25 Veure certificat de publicació

Convenis subscrits durant l’any 2022 – Publicat en 28-06-2023 09:26 Veure certificat de publicació

24.- Subvencions i ajudes públiques rebudes (import, objecte i beneficiaris)

24.1.- Subvencions Rebudes

Subvencions rebudes durant 2022 – Publicat en 07-06-2023 17:26 – Veure certificat de publicació

24.2.- Subvencions Concedides

ubvencions concedides durant 2023  – Publicat en 12-04-2024 11:26 – Veure certificat de publicació

Subvencions concedides durant 2022  – Publicat el 20-07-2023 11:26 – Veure certificat de publicació

26.- Campanyes institucionals de publicitat

Relació contractes de publicitat tercer trimestre 2023 – Publicat en 12-04-2024 14:19 – Veure certificat de publicació

Relació contractes de publicitat segon trimestre 2023 – Publicat en 12-04-2024 14:17 – Veure certificat de publicació

Relació contractes de publicitat primer trimestre 2023 Relació contractes de publicitat primer trimestre 2023 – Publicat en 10-04-2024 13:00 – Veure certificat de publicació

Relació contractes de publicitat adjudicats durant 2022 sense IVA Relació contractes de publicitat adjudicats durant 2022 sense IVA – Publicat el 18-07-2023 09:26 – Veure certificat de publicació

27.- Licitacions en curs