A causa de problemes tècnics i informàtics en el portal de transparència des del dia 03/03/2023 no és possible actualitzar el mateix. Mentre no es resolga la indicada incidència, els documents es publicaran en aquest apartat de la pàgina web de AUMSA, amb caràcter temporal

1.- Organigrama actualitzat.

Composició Consell d’Administració any 2023 – Publicado el 12-09-2023 17:45 – Ir al certificado de publicación

Composició Junta General any 2023 – Publicat em 12-09-2023 17:40 – Veure el certificat de publicació

Organigrama Aumsa 2022 – Publicat en 16-06-2023 14:28 – Veure el certificat de publicació

2.- Identificació dels responsables dels diferents òrgans, perfil, trajectòria professional (titulars d’òrgans superiors, òrgans directius, màxims responsables dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions, agències i empreses públiques o assimilats)

Certificat de nomenament de gerent Sra. Sra. Ana María Gil (Consell Administració Aumsa 16-10-2023) – Publicat en 24-11-2023 12:10 – Ir al certificado de publicación

Certificat de Cessament gerent Sr. Sr. Alberto Aznar (Consell Administració Aumsa 16-10-2023) – Publicat en 24-11-2023 12:12 – Ir al certificado de publicación

2.1.- Retribucions Gerència

Retribucions gerent fins a 16 octubre 2023 – Publicat en 16-10-2023 17:47 – Veure el certificat de publicació

Retribucions gerent exercici 2022 – Publicat en 07-06-2023 12:41 – Veure el certificat de publicació

2.2.- Viatges Gerència

Viatges 2023 – Publicat el 16-10-2023 17:51 – Veure el certificat de publicació

Viatges 2022 – Publicat en 07-06-2023 12:50 – Veure el certificat de publicació

2.3.- Regals y Hospitalitat

Regals i Hospitalitat Gerent 2023 – Publicat en 16-10-2023 17:56 – Veure el certificat de publicació

3.- Identificació dels ens depenents, participats i als quals pertanga l’entitat, incloent els enllaços a les seues pàgines web.
4.- Publicació dels estatuts de l’organisme/entitat

Modificació Art. 3, Objecte Social Estatuts – Publicat en 07-06-2023 12:19 – Veure el certificat de publicació

Adaptació d’Estatuts Socials a la Llei 19/1989, de 25 de juliol – Publicat en 07-06-2023 12:12 – Veure el certificat de publicació

Acord ple Ajuntament de València de 22-12-16, atribuir a AUMSA la condició de mig propi. – Publicat en 08-06-2023 11:19 – Veure el certificat de publicació

5.- Qualsevol document de planificació de l’organisme/entitat que continga objectius a aconseguir, activitats, mitjans i temps. Grau de compliment i Resultats.

Programa d’Actuacions de l’any 2022– Publicat en 18-07-2023 09:02 – Veure el certificat de publicació

6.- Relacions de llocs de treball, planificació de personal

BOPV nº 101, de 26-05-23, Resolució Direcció Territorial d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de València, per la qual es disposa el registre, deposit i publicació del conveni col·lectiu de AUMSA – Publicat en 07-06-2023 17:46 – Veure el certificat de publicació

7.- Processos de selecció i provisió de llocs de treball
8.- Persones que formen part dels òrgans de representació del personal
9.- Juntes generals i Consell d’administració

9.1.- Actes Juntes Generals d’AUMSA

9.1.1.- Actes 2023

Acta Número 70 (04/07/2023)  – Publicat en 21-07-2023 10:02 – Veure el certificat de publicació

Acta Número 69 (27/04/2023) – Publicat 07-06-2023 17:07 – Veure el certificat de publicació 

9.2.- Actes del Consell d’Administració

9.2.1.- Actes 2023

Acta Número 243 (30/10/2023) – Publicat en 08-11-2023 14:03

Acta Número 242 (16/10/2023) – Publicat en 24-11-2023 12:07 – Veure el certificat de publicació

Acta Número 241 (20/07/2023) – Publicat en 24-11-2023 12:05 – Veure el certificat de publicació

Acta Número 240 (31/03/2023) – Publicat en 07-06-2023 17:02 – Veure el certificat de publicació