A causa de problemes tècnics i informàtics en el portal de transparència des del dia 03/03/2023 no és possible actualitzar el mateix. Mentre no es resolga la indicada incidència, els documents es publicaran en aquest apartat de la pàgina web de AUMSA, amb caràcter temporal

11.- Normativa d’aplicació

11.1.- Normativa AUMSA

11.2.- Normativa General

Normativa General 2023

Reial decret 608/2023, d’11 de juliol, pel qual es desenvolupa el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació.– Publicat en 12-09-2023 18:00- Veure el certificat de publicació

Resolució de 28 de juny de 2023, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interés de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2023.– Publicat en 12-09-2023 17:54 – Veure el certificat de publicació

Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret de l’habitatge – Publicat en 07-06-2023 13:23 – Veure el certificat de publicació

Llei 11/2023, de 8 de maig, de trasposició de Directives de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius. – Publicat en 07-06-23 16:25 – Veure el certificat de publicació

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. – Publicat en 07-06-2023 16:23 – Veure certificat de publicació

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Legislación consolidada – Publicat en 07-06-2023 16:24 – Veure certificat de publicació

 

Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Publicat en 06-07-2023 16:25 – Veure certificació de publicació

Normativa General 2021

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. – Publicat en 08-06-2023 11:32 – Veure el certificat de publicació

Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. – Publicat en 07-06-2023 13:12 – Veure el certificat de publicació

13.- Les directrius o instruccions que afecten a la prestació de serveis que tenen encomanats
14.- Inventari general de béns i drets en versió resumida i extensa

14.1.- Inventari Propietats de AUMSA

Inventari de Béns immobles – Publicat en 18-07-2023 09:18 – Veure el certificat de publicació

Inventari de Drets Reals – Publicat en 18-07-2023 09:16 – Veure el certificat de publicació

Vivendes – Publicat en 07-06-2023 11:30 – Veure el certificat de publicació