A causa de problemes tècnics i informàtics en el portal de transparència des del dia 03/03/2023 no és possible actualitzar el mateix. Mentre no es resolga la indicada incidència, els documents es publicaran en aquest apartat de la pàgina web de AUMSA, amb caràcter temporal

B - INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA I PATRIMONIAL

11.- Normativa d’aplicació

11.1.- Normativa AUMSA

Condicions generals per a l’autorització de l’ús i gaudi del recinte de la galeria Mercat Colón, per a l’organització d’actes o esdeveniments– Publicat en 20-02-2024 11:21 – Veure el certificat de publicació

Instruccions per a emplenar la sol·licitud d’habitatges– Publicat en 16-02-2024 13:45 – Veure el certificat de publicació

11.2.- Normativa General

Normativa General 2024

Resolució de 23 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2024.– Publicat en 05-02-2024 09:25 – Veure el certificat de publicació

Normativa General 2023

Reial decret 608/2023, d’11 de juliol, pel qual es desenvolupa el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació.– Publicat en 12-09-2023 18:00- Veure el certificat de publicació

Resolució de 28 de juny de 2023, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interés de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2023.– Publicat en 12-09-2023 17:54 – Veure el certificat de publicació

Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret de l’habitatge – Publicat en 07-06-2023 13:23 – Veure el certificat de publicació

Llei 11/2023, de 8 de maig, de trasposició de Directives de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius. – Publicat en 07-06-23 16:25 – Veure el certificat de publicació

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. – Publicat en 07-06-2023 16:23 – Veure certificat de publicació

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Legislación consolidada – Publicat en 07-06-2023 16:24 – Veure certificat de publicació

 

Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Publicat en 06-07-2023 16:25 – Veure certificació de publicació

Normativa General 2021

Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. – Publicat en 08-06-2023 11:32 – Veure el certificat de publicació

Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. – Publicat en 07-06-2023 13:12 – Veure el certificat de publicació

13.- Les directrius o instruccions que afecten a la prestació de serveis que tenen encomanats

Comunicació 31-03-2023 Intrucció OO.AA. i resta del sector públic institucional sobre base de dades nacional de subvencions. – Publicat en 21-12-2024 13:37 – Veure el certificat de publicació


14.- Inventari general de béns i drets en versió resumida i extensa

14.1.- Inventari Propietats de AUMSA

Inventari de Béns immobles – Publicat en 18-07-2023 09:18 – Veure el certificat de publicació

Inventari de Drets Reals – Publicat en 18-07-2023 09:16 – Veure el certificat de publicació

Vivendes – Publicat en 07-06-2023 11:30 – Veure el certificat de publicació