Skip to content

INFORME EXPEDIENT

DADES

Estat:

Objete:

Necessitat i idoneïtat del contracte:

Procediment i forma d’ adjudicació:

Òrgan de contractació:

Pressupost base de llicitació:

Valor estimat del contracte, inclosa prórroga:

Pressupost d’adjudicació

Termini de duració:

Classificació del contractista

DATES

Data d’aprovació plec de condicions

Data límit presentació ofertes:

Hora límit presentació ofertes:

Data apertura sobre 2:

Data apertura sobre 3:

Data formalització contracte:

ANUNCIS I ALTRES DOCUMENTS DE LA LLICITACIÓ

ESTAT ACTUAL DE LLICITACIÓ