COVID-19: SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER

NOMÉS PER A INQUILINS DE AUMSA

Descarrega’t la sol·licitud:

Descarrega’t la declaració responsable:

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DESCARREGA'T EL DOCUMENT

Documentació a aportar:

  • En el cas de situació legal de desocupació, per mitjà de certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el que figura la quantia mensual percebuda en concepte de prestació o subsidis per desocupació.
  • En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, per mitjà de certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autonòmica, si és el cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat detectada per la persona interessada.
  • Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients, segons el present Nota Informativa.
  • Llibre de família o documents acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en la vivenda, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als 6 mesos anteriors.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral.
  • Nota Simple del Servici d’Índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  • Declaració responsable del titular del contracte d’arrendament relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients, segons R.D.L. 11/2020 de 31 de març, per al pagament del lloguer.

ENVIA'NS LA TEUA SOL·LICITUD

Mitjançant la subscripció del present formulari presta el seu consentiment exprés perquè les seues dades personals, facilitades voluntàriament, siguen tractades per Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València com a responsable del tractament amb la finalitat gestionar i tramitar la seua sol·licitud, consulta o petició, sense que es produïsquen cessions o comunicacions de dades excepte les previstes legalment. Les dades seran conservades durant els terminis necessaris per a complir amb la finalitat esmentada i els establits legalment. Així mateix, s'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament de les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit al correu electrònic dpd@aumsa.es acreditant la seua identitat. També pot consultar la nostra Política de Privacitat