Skip to content

VULL LLOGAR

Descarrega’t sol·licitud d’acces al registre de demandants i procediment d’adjudicació dels habitatges (Fes Click)

Totes les sol·licituds es tramiten en línia, si no disposa de mitjans telemàtics sol·licite cita prèvia en el següent enllaç.

Instruccions per a emplenar la sol·licitud d’habitatges en el següent enllaç.

ENVIA'NS LA TEUA SOL·LICITUD

Mitjançant la subscripció del present formulari presta el seu consentiment exprés perquè les seues dades personals, facilitades voluntàriament, siguen tractades per Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València com a responsable del tractament amb la finalitat gestionar i tramitar la seua sol·licitud, consulta o petició, sense que es produïsquen cessions o comunicacions de dades excepte les previstes legalment. Les dades seran conservades durant els terminis necessaris per a complir amb la finalitat esmentada i els establits legalment. Així mateix, s'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament de les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit al correu electrònic dpd@aumsa.es acreditant la seua identitat. També pot consultar la nostra Política de Privacitat

INFORMACIÓ IMPORTANT: Totes les sol·licituds presentades s’entendran incloses en el llistat del registre de sol·licitants, excepte aquelles que es troben en algun dels supòsits que determinen la seua exclusió de la llista, que en este cas els serà notificada oportunament.

La validesa d’aquesta sol·licitud és d’UN ANY des de la presentació o, si és el cas, des de l’actualització. Transcorregut el referit període sense haver obtingut el canvi d’habitatge, el sol·licitant haurà de presentar una nova sol·licitud si continua interessat. Les sol·licituds que incórreguen en falsedat seran automàticament excloses.