Skip to content

ANUNCI ÀREA URBANISME, HABITATGE I QUALITAT URBANA

L’Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el 24 setembre de 2010, va adoptar el següent acord:

Vista la proposta de Revisió Simplificada del Pla General d’Ordenació Urbana de València i la seua documentació complementària, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Habitatge, Grans Projectes i Urbanisme, s’acorda:

  • Sotmetre a informació pública el projecte de Revisió Simplificada del Pla General d’Ordenació Urbana de València juntament amb la Memòria Ambiental, l’Estudi del Paisatge, Catàleg estructural de béns i espais protegits i altra documentació complementària, pel termini de 2 mesos comptats a partir de la publicació dels corresponents anuncis al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i a un diari no oficial d’àmplia difusió de la localitat, això sense perjudici de la publicació addicional de l’anunci de sotmetiment a informació pública a la pàgina web de l’Excm. Ajuntament de València (www. valencia.es).
  • Suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques i ambientals a aquelles àrees, les noves determinacions de les quals suposen modificació del règim urbanístic vigent i, en particular, en els àmbits de sòl urbà inclòs en les unitats d’execució, la delimitació de la qual es proposa a la present Revisió Simplificada del Pla General, en els àmbits en els quals es modifica l’ordenació detallada en compliment de convenis prèviament aprovats i subscrits o per una altra circumstància, en els immobles inclosos en el Catàleg estructural – a excepció dels àmbits delimitats com a Conjunt o Nucli Històric Tradicional, Espai de Protecció Arqueològica o Àrea de Vigilància Arqueològica – i en l’àmbit del Pla Especial de la Punta que ha sigut inclòs al nou Sector de sòl urbanitzable “La Punta” delimitat a la present Revisió Simplificada del PGOU (primer tram del carrer Jesús Morante Borrás, entre l’Avinguda de Natzaret i l’Autovia del Saler).
  • Sol·licitar informe als òrgans competents de les Administracions Públiques, conforme a la normativa reguladora de les seues respectives competències, i a les empreses que gestionen o exploten infraestructures de serveis essencials o d’utilitat pública i, en particular, els que a continuació es relacionen, que inclouen els indicats a la Resolució la Directora General de Gestió del Medi natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de 6 de novembre del 2009:

PEP Ciutat Vella

El Pla Especial de Protecció serà el document aglutinador de totes les iniciatives i estratègies que es troben en marxa i les que es plantegen per a un futur a curt o llarg termini.

Llegir més...

Pla especial Cabanyal-Canyamelar

Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. és la societat gestora que, tal com es recull en l’article 4 dels seus Estatuts Socials, té per objecte portar a terme totes l’actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la rehabilitació dels espais compresos en el barri Cabanyal-Canyamelar.

Llegir més...