COVID-19: SOL·LICITUD D'AJUDES AL LLOGUER

NOMÉS PER A INQUILINS DE AUMSA

Descarrega’t la sol·licitud:

Descarrega’t la declaració responsable:

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DESCARREGA'T EL DOCUMENT

Documentació a aportar:

  • En el cas de situació legal de desocupació, per mitjà de certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el que figura la quantia mensual percebuda en concepte de prestació o subsidis per desocupació.
  • En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, per mitjà de certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autonòmica, si és el cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat detectada per la persona interessada.
  • Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients, segons el present Nota Informativa.
  • Llibre de família o documents acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en la vivenda, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als 6 mesos anteriors.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral.
  • Nota Simple del Servici d’Índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  • Declaració responsable del titular del contracte d’arrendament relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients, segons R.D.L. 11/2020 de 31 de març, per al pagament del lloguer.

ENVIA'NS LA TEUA SOL·LICITUD