Skip to content

VULL LLOGAR

Des del 8 de Juny de 2020 podrà presentar-se de manera telemàtica la Sol·licitud d’Habitatge a través de la web de AUMSA.

___________________________________________________________________________________

S’han oferit als inscrits en el Registre de Demandants dels núm. 1 al 14, tots dos inclusivament, els següents lots d’habitatges:
– Oferiment Lot Maig 2020 (del núm. 5 al núm. 14)
– Oferiment Lot Juny 2020 (del núm. 1 al núm. 14)

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud emplenada (per a descarregar la sol·licitud clica ací).
 • Còpia del DNI de les persones majors d’edat que residiran a l’habitatge.
 • Certificat municipal d’empadronament a data actual.
 • En el cas que siga procedent, fotocòpia del llibre de família.
 • En el cas que siga procedent, certificat del grau de minusvalidesa.
 • Persones separades o divorciades: fotocòpia de la sentència ferma de separació o divorci, així com conveni regulador.
 • Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’últim exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar, o en cas de no tindre obligació de declarar, certificat d’imputació de rendes.
 • Justificació de la situació laboral:
  • Empleats per compte alié: contracte laboral vigent i 3 últimes nòmines.
  • Autònoms: fotocòpia model 130 o 131 de l’últim exercici fiscal.
  • Pensionistes: certificat d’ingressos remés per l’INSS.
  • Aturats: fotocòpia de la Resolució de concessió de prestacions per desocupació o certificat de l’INEM del període concedit amb indicació dels ingressos de l’últim exercici fiscal.
 • Consulta de localització del registre de titularitats a l’índex central del Registre de la Propietat (C/ Pintor Peiró, 12 de València, tel. 963897800). En cas de tindre alguna propietat o participació en algun immoble; còpia de l’escriptura de propietat d’aquest, juntament amb l’últim rebut de l’IBI.
 • En cas d’estar interessat en plaça de garatge, fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
 • Fotocòpia del número de compte bancari. 

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud emplenada (per a descarregar la sol·licitud clica ací)
 • En cas de persona física:
  • DNI
  • Certificat d’empadronament
  • Permís de conduir 
  • Permís de circulació
  • Impost de circulació
  • Compte Bancari
 • En cas de propietari d’habitatge (a més del punt 1):
  • Últim rebut de l’IBI
 • En cas de treballador (a més del punt 1):
  • Justificació laboral amb indicació del domicili
 • En cas de persona jurídica (a més del punt 1):
  • Escriptura de constitució
  • Escriptura de poder
  • CIF
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud emplenada (per a descarregar la sol·licitud clica ací)

En cas de persona física:

 • Fotocòpia del DNI
 • Declaració censal
 • Justificant d’alta a la S.S.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions de l’AEAT
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions de la S.S.
 • Certificat de Titularitat del Compte Bancari

En cas de persona jurídica:

 • Fotocòpia DNI representant legal
 • Declaració censal
 • Fotocòpia del CIF
 • Escriptura de constitució, modificacions i poders del signant
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions de l’AEAT
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions de la S.S.
 • Certificat de Titularitat del Compte Bancari

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud emplenada (per a descarregar la sol·licitud clica ací)

En cas de persona física:

 • Fotocòpia del DNI
 • Declaració censal
 • Justificant alta S.S.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions de l’AEAT
 • Certificant d’estar al corrent de les obligacions de la S.S.
 • Certificat de Titularitat del Compte Bancari

En cas de persona jurídica:

 • Fotocòpia DNI representant legal
 • Declaració censal
 • Fotocòpia del CIF
 • Escriptura de constitució, modificacions i poders del signant
 • Certificat d’estar al corrent obligacions AEAT
 • Certificat estar al corrent de les obligacions de la S.S.
 • Certificat de Titularitat del Compte Bancari 

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud emplenada (per adescarregar la sol·licitud clica ací)
 • DNI
 • Certificat d’empadronament
 • Compte bancari

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud emplenada (per a descarregar la sol·licitud clica ací)
 • Còpia del DNI/NIE de les persones majors d’edat que residiran a l’habitatge.
 • Certificat municipal d’empadronament, a data actual.
 • En el cas que siga procedent, fotocòpia del llibre de família.
 • Persones separades o divorciades: fotocòpia de la Sentència ferma de separació o divorci així com Conveni regulador.
 • Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l’últim exercici fiscal, de tots els membres de la unitat familiar, o en cas de no tindre obligació de declarar, el Certificat d’imputació de rendes.
 • Justificació de la situació laboral:
  • Empleats per compte alié: contracte laboral vigent i 3 últimes nòmines.
  • Autònoms: fotocòpia model 130 o 131 de l’últim exercici fiscal.
  • Pensionistes: certificat d’ingressos remés per l’INSS.
  • Desocupats: fotocòpia de la Resolució de concessió de prestacions per desocupació o certificat de l’INEM del període concedit amb indicació dels ingressos de l’últim exercici fiscal.
 • Consulta de localització de registre de titularitats a l’índex central del Registre de la Propietat (C/ Pintor Peiró, núm. 12, de València, tel. 963897800). En cas de tindre alguna propietat o participació en algun immoble: còpia escriptura de propietat d’aquest, juntament amb l’últim rebut de l’IBI.
 • En cas d’estar interessat en plaça de garatge, fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
 • Fotocòpia del número de compte bancari.
 • Justificació documental de les causes que justifiquen el canvi d’habitatge:
  • Discapacitat degudament acreditada: certificat de qualificació del grau de discapacitat.
  • Variació en el nombre de membres de la unitat familiar o de convivència: llibre de família o certificat de convivència.
  • Víctimes de violència de gènere, la situació de les quals faça necessari el canvi.
  • Inhabitabilitat sobrevinguda de l’habitatge: informe tècnic.
  • Incompatibilitat en la convivència veïnal: denúncies efectuades.

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud emplenada (per a descarregar la sol·licitud clica ací)
 • Còpia del DNI/NIE del sol·licitant.
 • Certificat municipal d’empadronament, a data actual.
 • En el cas que siga procedent, certificat del grau de minusvalidesa.
 • Justificant d’admissió en el Centre Universitari.
 • Fotocòpia del número de compte bancari.

ENVIA'NS LA TEUA SOL·LICITUD

Mitjançant la subscripció del present formulari presta el seu consentiment exprés perquè les seues dades personals, facilitades voluntàriament, siguen tractades per Societat Anònima Municipal d'Actuacions Urbanes de València com a responsable del tractament amb la finalitat gestionar i tramitar la seua sol·licitud, consulta o petició, sense que es produïsquen cessions o comunicacions de dades excepte les previstes legalment. Les dades seran conservades durant els terminis necessaris per a complir amb la finalitat esmentada i els establits legalment. Així mateix, s'informa sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament de les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit al correu electrònic dpd@aumsa.es acreditant la seua identitat. També pot consultar la nostra Política de Privacitat

INFORMACIÓ IMPORTANT: Totes les sol·licituds presentades s’entendran incloses en el llistat del registre de sol·licitants, excepte aquelles que es troben en algun dels supòsits que determinen la seua exclusió de la llista, que en este cas els serà notificada oportunament.

La validesa d’aquesta sol·licitud és d’UN ANY des de la presentació o, si és el cas, des de l’actualització. Transcorregut el referit període sense haver obtingut el canvi d’habitatge, el sol·licitant haurà de presentar una nova sol·licitud si continua interessat. Les sol·licituds que incórreguen en falsedat seran automàticament excloses.