Skip to content

QUÈ ÉS EL PEP CIUTAT VELLA ?

ciutat-vella-aumsa

El Pla Especial de Protecció serà el document aglutinador de totes les iniciatives i estratègies que es troben en marxa i les que es plantegen per a un futur a curt o llarg termini, respecte de la qualitat del teixit residencial, la qualitat i sostenibilitat de l’Espai lliure, el Paisatge Urbà i la Mobilitat, els Equipaments, la incentivació de les activitats econòmiques i el manteniment del valor cultural i patrimonial de l’àmbit de Ciutat Vella.

Els tres eixos es despleguen en línies d’acció que recolliran les aportacions de la ciutadania en matèria de:

1.- ORDENACIÓ, PROTECCIÓ I GESTIÓ.

  • Definició de les condicions urbanístiques que regulen el paisatge urbà del centre històric de València.
  • Catalogació del patrimoni que definisca el marge de maniobra per a futures actuacions.
  • Agilitat en el procés de tramitació

2.- INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA.

  • Establir millores en la qualitat de l’espai públic.
  • Definir accions que fomenten una mobilitat sostenible.
  • Orientar sobre aspectes referits a la qualitat de la imatge urbana.

3.- REGULACIÓ D’USOS I ACTIVITATS.

  • Recuperar el teixit residencial.
  • Compatibilitzar la terciarizació del paisatge urbà amb la idea de barri.
  • Integració d’equipaments i dotacions.

L’àmbit del Pla Especial de Protecció ocupa una superfície aproximada de 226,66 hectàrees i comprén fonamentalment Ciutat Vella, que constitueix el districte 1, format pels sis barris d’EL CARME, EL MERCAT, EL PILAR, LA SEU, LA XEREA i SANT FRANCESC. Es tracta de l’àrea urbana que es troba a l’interior del traçat de la muralla sota medieval, continguda pel viari que constitueix la ronda interior de València, el carrer Guillem de Castro, el carrer Xàtiva i el carrer Colón, i a més les parcel·les que donen a l’alineació exterior de la ronda.

A més formaran part de l’àmbit Pla Especial de Protecció altres zones adjacents a la ciutat antiga situades extramurs, que formen part de l’entorn de protecció d’alguns dels monuments situats a la vora de Ciutat Vella. Àrees que en la majoria dels casos han estat vinculades històricament al nucli emmurallat, com és el tram de l’antic llit del riu Túria que va des del pont de les Arts fins al pont de l’Exposició (pertanyent als districtes de 4. Campanar, 5. La Saïdia i 6. El Pla del Real), edificacions de l’embocadura del carrer Quart extramurs (pertanyent als districtes que pertanyen a l’entorn de protecció de la Porta de Quart), les parcel·les que conformen l’entorn de protecció de la Plaça de Bous (pertanyent al districte 2. L’Eixample) i l’Estació del Nord amb les parcel·les de les edificacions que conformen el seu entorn de protecció (pertanyents al districte 3. Extramurs).

Pla especial Cabanyal-Canyamelar

Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. és la societat gestora que, tal com es recull en l’article 4 dels seus Estatuts Socials, té per objecte portar a terme totes l’actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la rehabilitació dels espais compresos en el barri Cabanyal-Canyamelar.

Llegir més...